ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
116/2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/022734-004
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
05. 05. 2023
Vec
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 17.04.2023 oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“, ktoré Vám, podľa § 6 ods. 2 zákona, ako dotknutej obci zasielame (v elektronickej podobe). Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu. Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 6 ods.6 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente (dátumy od kedy - do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 15 dní od doručenia tohto listu na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košice. Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.
Príloha Oznámenie o strategickom dokumente
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/022734-004
Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Obec Malá Lodina, Malá Lodina 3, 044 81 Malá Lodina Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev Obec Milhosť, Milhosť, 044 58 Milhosť Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou Obec Mudrovce, Mudrovce, 044 47 Mudrovce Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka Obec Opiná, Opiná, 044 47 Opiná Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder Obec Perín-Chym, Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč Obec Rákoš, okres Košice-okolie, Rákoš 130, 044 16 Rákoš Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Rudník Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša Obec Štós, Štós 143, 044 26 Štós Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves, 044 02 Turnianska Nová Ves Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina, 044 81 Veľká Lodina Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Vyšný Čaj Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa