ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041  26  Košice

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
82/2023
06.03.2023
Naše číslo
OU-KE-OSZP1-2023/016601-217
Vybavuje/linka
Ing. Petronela Sedláková/

055/6001225
K​o​š​i​c​e​
05. 06. 2023
Vec
Rozsah hodnotenia
určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“. Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ podľa § 5 ods. 1 zákona. „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je strategickým dokumentom pre oblasť regionálneho rozvoja Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2027 (s výhľadom do roku 2030). Okresný úrad v sídle kraja podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030 a predložil oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam Košického kraja. Po preštudovaní predloženého oznámenia, s prihliadnutím na doručené stanoviská a po prerokovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu určuje podľa § 8 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu: 1.VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE: Vzhľadom na charakter tohto strategického dokumentu, ako aj vzhľadom k procesu jeho spracovávania, bude strategický dokument „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ spracovaný v jednom variante. Pre ďalšie hodnotenie podľa zákona sa určuje okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a nerealizoval) aj variant riešenia strategického dokumentu uvedený v oznámení o strategickom dokumente. 2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 2.1. Všeobecné podmienky 2.1.1. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3 zákona a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu je potrebné, aby správa o hodnotení strategického dokumentu obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona, primerane k charakteru strategického dokumentu. 2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia vplyvov strategického dokumentu. 2.1.3. Obstarávateľ doručí na okresný úrad kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu v počte 1ks a 1x na elektronickom nosiči (okresný úrad v sídle kraja si vyhradzuje možnosť spresniť konečný počet dokumentácií). 2.2. Špecifické požiadavky Z predloženého oznámenia a stanovísk k nemu doručených v zmysle § 6 ods. 6 zákona na okresný úrad v sídle kraja vyplynula potreba v správe o hodnotení činnosti podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom: 2.2.1. Dôkladne vyhodnotiť možné vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu nastať v dôsledku realizácie strategického dokumentu, najmä vo vzťahu k chráneným územiam národnej i európskej sústavy, územného systému ekologickej stability a ostatným záujmom ochrany prírody, zhodnotiť rozsah navrhovaných aktivít, popísať a vyhodnotiť strety s ochranou prírody a krajiny. 2.2.2. Pri posudzovaní vplyvov strategického dokumentu a pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadniť relevantné požiadavky, vyplývajúce zo stanovísk doručených k oznámeniu, prípadne k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.3. V samostatnej prílohe správy o hodnotení vyhodnotiť všetky stanoviská a požiadavky v nich obsiahnuté (ich akceptovanie, resp. neakceptovanie), ktoré boli doručené k oznámeniu, resp., ktoré budú doručené k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.4. V samostatnej prílohe vyhodnotiť aj splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 2.2.5. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení vyskytnú nové skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe o hodnotení strategického dokumentu. UPOZORNENIE Podľa § 8 ods. 7 zákona obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým. V súlade s § 8 ods. 6 zákona bude rozsah hodnotenia zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030 Podľa § 8 ods. 8 zákona verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 odsekov 5 a 6 zákona okresnému úradu v sídle kraja, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.
RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​5​6​0​0​1​3​8​4​
E-mail
o​s​z​p​.​k​e​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k číslu OU-KE-OSZP1-2023/016601-217
Obec Kysak, Kysak 146, 044 81 Kysak Obec Malá Ida, Hlavná 11, 044 20 Malá Ida Obec Malá Lodina, Malá Lodina 3, 044 81 Malá Lodina Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev Obec Milhosť, Milhosť, 044 58 Milhosť Obec Mokrance, Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou Obec Mudrovce, Mudrovce, 044 47 Mudrovce Obec Nižná Hutka, Ortášska 85/8, 040 18 Nižná Hutka Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa Obec Nižný Čaj, Nižný Čaj 42, 044 16 Nižný Čaj Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Nová Polhora Obec Nováčany, Nováčany 144, 044 21 Nováčany Obec Nový Salaš, Nový Salaš 75, 044 17 Nový Salaš Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Obišovce Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany Obec Opátka, Opátka 17, 044 65 Opátka Obec Opiná, Opiná, 044 47 Opiná Obec Paňovce, Paňovce 8, 044 71 Paňovce Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder Obec Perín-Chym, Perín-Chym 180, 044 74 Perín-Chym Obec Ploské, Ploské 74, 044 44 Ploské Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč Obec Rákoš, okres Košice-okolie, Rákoš 130, 044 16 Rákoš Obec Rankovce, Rankovce 10, 044 45 Bidovce Obec Rešica, Rešica 112, 044 73 Rešica Obec Rozhanovce, SNP 121/48, 044 42 Rozhanovce Obec Rudník, Rudník 205, 044 23 Rudník Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19 Ruskov Obec Sady nad Torysou, Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Obec Skároš, Skároš 91, 044 11 Skároš Obec Slančík, Slančík 83, 044 17 Slančík Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto, 044 18 Slanské Nové Mesto Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ Obec Sokoľany, Sokoľany 193, 044 57 Sokoľany Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša Obec Štós, Štós 143, 044 26 Štós Obec Trebejov, Trebejov, 044 81 Trebejov Obec Trsťany, Trsťany 20, 044 45 Trsťany Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou Obec Turnianska Nová Ves, Turnianska Nová Ves, 044 02 Turnianska Nová Ves Obec Vajkovce, Vajkovce 84, 044 43 Vajkovce Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina, 044 81 Veľká Lodina Obec Vtáčkovce, Vtáčkovce 15, 044 47 Vtáčkovce Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18 Vyšná Hutka Obec Vyšná Kamenica, Vyšná Kamenica 39, 044 45 Vyšná Kamenica Obec Vyšná Myšľa, Hlavná 60, 044 15 Vyšná Myšľa Obec Vyšný Čaj, Vyšný Čaj 85, 044 16 Vyšný Čaj Obec Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 131, 044 12 Vyšný Klátov Obec Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev Obec Zádiel, Zádiel 83, 044 02 Zádiel Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka Obec Žarnov, Žarnov 85, 044 02 Žarnov Obec Ždaňa, Jarmočná 4, 044 11 Ždaňa