•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Oznámenie o o začatí správneho konania - výrub drevín

 10.03.2023

Obec Vyšná Hutka

                                                                                                                                            

                                              

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje /linka

Vyšná Hutka

53/2023

Mgr. Agáta Nosáľová

8.3.2023

                                                                     

Vec:

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s  § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Adrián Janočko Vyšná Hutka 5, 040 18 Vyšná Hutka

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 3. ks  dreviny Jedlička na parcele číslo KN-C 3 záhrada v k. ú Vyšná Hutka. Dôvodom výrubu drevín je, že sú suché ohrozujú nehnuteľnosť a  bezpečnosť občanov.

Žiadosť doručená dňa: 08.03.2023, správny poplatok zaplatený 08.03.2023

            V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Obec Vyšná Hutka alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu obce Vyšná Hutka vysnahutka@gtsi.sk a  ma záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                   Mgr. Agáta Nosáľová

                                                                                           Starostka obce    Vyšná Hutka


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár