•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Uznesenie 50/2015

 14.05.2016

Uznesenie č.  50/2016

        z rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 4.1.2016

K bodu č.  . Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre Veroniku Hricovú 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom majetku obce na nadobúdateľa Veroniku Hricovú  rod. Valovú, nar.27.7.1949, r.č.495727/229,  bytom: Janošíkova 5, Košice, do  vlastníctva , z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely vedenej na LV č. 382 ako  KN-C č. 248/46 o výmere 364 m2, záhrady v  k. ú. Vyšná Hutka a parcela KN-c č. 248/271 o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria, za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom  v celkovej výške 7 920,00 eur, slovom: Sedemtisícdeväťstodvadsať  eur. Prevod sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nadobúdateľ  má na predmetnom pozemku postavenú stavbu -  chatu v súkromnom vlastníctve a pozemok užívajú od roku 1990.

Hlasovanie:   za:   4 :  Slavomír Janočko,   Miroslav Nosáľ, František Vojtko , Vincent Szilágyi 

                  proti :   0           

           zdržal sa :   0  

Vo Vyšnej Hutke  5.1.2016                                                   Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                  starostka obce

Uznesenie č.  50/2016

        z rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Vyšná Hutka zo dňa 4.1.2016

K bodu č.  . Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre Veroniku Hricovú 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom majetku obce na nadobúdateľa Veroniku Hricovú  rod. Valovú, nar.27.7.1949, r.č.495727/229,  bytom: Janošíkova 5, Košice, do  vlastníctva , z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely vedenej na LV č. 382 ako  KN-C č. 248/46 o výmere 364 m2, záhrady v  k. ú. Vyšná Hutka a parcela KN-c č. 248/271 o výmere 32 m2, zastavané plochy a nádvoria, za cenu stanovenú obecným zastupiteľstvom  v celkovej výške 7 920,00 eur, slovom: Sedemtisícdeväťstodvadsať  eur. Prevod sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že nadobúdateľ  má na predmetnom pozemku postavenú stavbu -  chatu v súkromnom vlastníctve a pozemok užívajú od roku 1990.

Hlasovanie:   za:   4 :  Slavomír Janočko,   Miroslav Nosáľ, František Vojtko , Vincent Szilágyi 

                  proti :   0           

           zdržal sa :   0  

Vo Vyšnej Hutke  5.1.2016                                                   Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                  starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár