•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka

 14.05.2016

Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 15.06. 2016 (t. j. streda) o 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke

       PROGRAM :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu
 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  r.2015
 6. Záverečný účet za rok 2015
 7. Výročná správa za rok 2015
 8. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky a súladu výročnej správy a účtovnou závierkou za rok 2015 
 9. VZN- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Hutka
 10.  Smernica VO
 11. Rozpočtové opatrenia 1/ 2016
 12. Príprava na deň obce
 13. Rôzne
 14. Diskusi
 15. Záver

Mgr. Agáta Nosáľová

     starosta obce  

                            Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 15.06. 2016 (t. j. streda) o 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke

       PROGRAM :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu
 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  r.2015
 6. Záverečný účet za rok 2015
 7. Výročná správa za rok 2015
 8. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky a súladu výročnej správy a účtovnou závierkou za rok 2015 
 9. VZN- o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšná Hutka
 10.  Smernica VO
 11. Rozpočtové opatrenia 1/ 2016
 12. Príprava na deň obce
 13. Rôzne
 14. Diskusi
 15. Záver

Mgr. Agáta Nosáľová

     starosta obce  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár