•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017

 27.03.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach  (ďalej len OR HaZZ) vypracovalo v zmysle § 21 písm. l) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi opatrenia na zabezpečenie úloh a povinností súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi. V opatreniach sú rozpracované povinnosti a úlohy zainteresovaných zložiek. S uvedenými opatreniami je potrebné v primeranom rozsahu oboznámiť občanov, vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, právnické a fyzické osoby – podnikateľov miestne zaužívaným spôsobom.

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI V ROKU 2017

Na účely predchádzania vzniku požiarov a zdolávania požiarov sú vlastníci alebo obhospodarovatelia lesov povinní:

 1. Vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie poskytovať OR HaZZ v Košiciach;
 •  ak subjekt spĺňa podmienky v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má povinnosť viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;
 • mapové podklady s aktuálnymi údajmi podľa § 10  ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov;
 • pokyny pre spaľovanie zvyškov po ťažbe najmenej v rozsahu podľa § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 1. Budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach ohniská zabezpečené voľnému šíreniu ohňa a označovať ich ako aj zabezpečiť označenie zákazu zakladania ohňa mimo vyznačených ohnísk.

 1. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zabezpečiť plnenie hliadkovacích činností, ktorej podrobnosti sú uvedené v § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 1. Plniť povinnosti a vykonávať opatrenia pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok – zvyškov po ťažbe dreva na voľnom priestranstve v zmysle § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

OR HaZZ v Košiciach vlastníkom lesov a obhospodarovateľom lesov navrhuje využívať pri hliadkovacej činnosti spoluprácu s dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov, a vlastníkmi objektov v daných lokalitách. V rámci možností budovať pozorovacie veže a v členitých terénoch vykonávať monitoring najmä po hrebeňových zónach horstiev. Vylepšiť lesný monitorovací systém s potrebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo mobilných monitorovacích zariadení a nákup komunikačných prístrojov. V prípade potreby môžu vlastníci alebo obhospodarovatelia lesov požiadať o pomoc orgán štátnej správy lesného hospodárstva o obmedzenie alebo o zakázanie vstupu verejnosti do lesa na nevyhnutne potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Navrhujeme zvážiť vytváranie a udržiavanie, v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru, ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 m až 35 m, ktoré rozčleňujú lesný porast na plochy cca 600 ha až 800 ha, rozčleňovacie protipožiarne prieseky široké 3 m až 6 m. Navrhujeme vytvárať izolačné pruhy popri železničných tratiach a verejných cestných komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu, zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu lokalizáciu a likvidáciu. Uvedená úloha by sa mohla realizovať v spolupráci s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a vykonané zmeny zaznamenávať v lesných hospodárskych plánoch,

Na účely zdolávania požiarov sú vlastníci a obhospodarovatelia lesov povinní:

6.         Zabezpečovať zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov podľa § 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade s § 15 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu.

7.         Obstarávať a umiestňovať na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov v súlade s § 10 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

OR HaZZ v Košiciach navrhuje v rámci možností zvážiť zahusťovanie siete vodných zdrojov budovaním nových, vhodných na účely hasenia požiarov, najmä v exponovaných lokalitách. Pri vykonávaní hliadkovacej činnosti navrhujeme vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiofónnou technikou alebo mobilnými telefónmi. V prípade nemožnosti využitia tejto techniky použiť aj náhradné možnosti včasného ohlásenia vzniku požiaru.

Na účely predchádzania vzniku požiarov a na účely zdolávania požiarov sú obce povinné:

1.         V oblasti ochrany pred požiarmi je obec povinná plniť povinnosti v zmysle § 15 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Podrobnosti ohľadom vypracovania a vedenia dokumentácie ochrany pred požiarmi sú uvedené v § 36 až 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

2.         Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, dostupnosť a použiteľnosť spojovacích prostriedkov ohlasovní požiarov, technický stav a dostupnosť prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu v obci.

3.         Prerokovať s lesnými subjektmi pôsobiacimi na území katastra obce opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi a stanoviť postup spolupráce v oblasti preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti.

4.         Vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.

5.         Preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

6.         Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi. Prostredníctvom obecných rozhlasov, alebo miestne zaužívaným spôsobom informovať verejnosť o zákaze vypaľovania suchých porastov a o zákaze používať otvorený oheň na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zvážiť zabezpečenie prenosu informácií danej problematiky medzi deti a mládež v školských zariadeniach na území obce.

7.                     V období Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zvážiť zabezpečenia stálej pohotovostnej služby v obecných hasičských zboroch.

Na účely predchádzania vzniku požiarov v lesnom prostredí sú fyzické osoby povinné:

 1. Fyzická osoba je povinná konať tak,  aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom a nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 1. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa  ochrany pred požiarmi.

 1. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
 2. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní. 
 3. Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 4. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Porušením vyššie uvedených povinností sa fyzická osoba - občan dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €.

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve  je potrebné aby fyzická osoba - občan oznámila pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní. 

Na zabezpečovaní a plnení preventívnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi s cieľom zabezpečenia čo najvyššej efektívnosti a účinnosti  musia participovať všetky zainteresované zložky, t.j. vlastníci a obhospodarovatelia lesov v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej a štátnej správy ako aj s ďalšími inštitúciami, ktoré sa angažujú v oblasti ochrany prírody a krajiny. S cieľom zabezpečovania ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 je dôležité, aby predmetné úlohy a opatrenia boli predmetom pracovných aktivít a činností zainteresovaných zložiek.

mjr. Ing. Tomáš Berzetei

Vymenovaný na zastupovanie

Riaditeľa OR HaZZ v Košiciach

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár