•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer - predaj pozemku

 07.12.2021

                                      Zámer

„Obec Vyšná Hutka týmto zverejňuje svoj zámer predať pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vyšná Hutka, zapísaný na LV č. 382 ako parcela KN-C č. 290 – vodná plocha o výmere 174 m2 z vlastníctva obce Vyšná Hutka do vlastníctva Bartolomeja Horvátha    nar. 21.04.1952, a manž. Márií Horváthovej r. Kandalíková nar. 20.06.1951, obaja bytom Vyšná Hutka 63, 040 18,   za kúpnu cenu 24 EUR/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúceho v tom, že prevádzaný pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, t.j. pozemku – parcela KN-C č. 288 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 306 m2  a parcela KN-C č. 289 – záhrada  o výmere 683 m2,  pričom spolu s týmito nehnuteľnosťami tvorí jednotný celok a aj vzhľadom na dispozičné riešenie v teréne iné využitie tohto pozemku nie je v súčasnom období účelné a vhodné, ako aj že tento pozemok nie je využiteľný zo strany obce.“     

Vo Vyšnej Hutke  29.11.2021                                                  Mgr. Agáta Nosáľová

                                                                                                       starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár