•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na zasadntie OZ

 15.03.2022

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni                     dňa 17.03.2022 t. j. vo štvrtok 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

PROGRAM :

  1.  Otvorenie zasadnutia 

  1.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

  1. Voľba návrhovej komisie

  1. Schválenie programu rokovania

 5.) Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021

6.) Žiadosť o kúpu obecného pozemku KN-C par.č.949

       7.) PHSR Košice na roky 2022-2027

       8.) Žiadosť na CVĆ

        9.)  Rôzne

       

         10.) Diskusia

      

         11.) Záver

Mgr. Agáta Nosáľová

    starostka obce  


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár