•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Oznam

 14.05.2015

Uznesenie č.   7 /2015:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   pre Miroslava Gašpara, nar. xxxxxxxx,  bytom: Palárikova 5, Košice  a manželku Helenu Gašparovú, nar. xxxxxxxxx, bytom: Palárikova 5, Košice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely vedenej na LV č. 382  ako parcela  KN-C č. 248/21, o výmere 384 m2, záhrady v k. ú. Vyšná Hutka.

Odôvodnenie: Na predmetnej parcele je postavená stavba - chata vo vlastníctve žiadateľov a užívajú ju od roku 1991.

Za uznesenie hlasovali:    5                                      Proti uzneseniu hlasovali: 0

Vo Vyšnej Hutke 6.2.2015                                                             Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                              starostka obce

Uznesenie č.   7 /2015:

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   pre Miroslava Gašpara, nar. xxxxxxxx,  bytom: Palárikova 5, Košice  a manželku Helenu Gašparovú, nar. xxxxxxxxx, bytom: Palárikova 5, Košice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov parcely vedenej na LV č. 382  ako parcela  KN-C č. 248/21, o výmere 384 m2, záhrady v k. ú. Vyšná Hutka.

Odôvodnenie: Na predmetnej parcele je postavená stavba - chata vo vlastníctve žiadateľov a užívajú ju od roku 1991.

Za uznesenie hlasovali:    5                                      Proti uzneseniu hlasovali: 0

Vo Vyšnej Hutke 6.2.2015                                                             Bc. Agáta Nosáľová

                                                                                                              starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár