•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zámer

 27.07.2022

                                      Zámer

„Obec Vyšná Hutka týmto zverejňuje svoj zámer predať pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Vyšná Hutka, zapísaný na LV č. 382 ako parcela KN-C č. 1271/4 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 39 m2 ( odčlenená z parcely 1271/1 geometrickým plánom G1-979/2022) z vlastníctva obce Vyšná Hutka do podielového vlastníctva: Agáta  Vojtková  , Agáta Vojtková, Ondrej Vojtko všetci bytom Vyšná Hutka 3, 040 18, Košice – okolie  za kúpnu cenu 26 EUR/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúceho v tom, že prevádzaný pozemok je bezprostredne susediacim pozemkom k pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, t.j. pozemku – parcela KN-C č. 12 – zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 252 m2  a parcela KN-C č. 11 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 164 m2, na ktorom je realizovaná výstavba ich rodinného domu, pričom spolu s týmito nehnuteľnosťami tvorí jednotný celok a aj vzhľadom na dispozičné riešenie v teréne iné využitie tohto pozemku nie je v súčasnom období účelné a vhodné, ako aj že tento pozemok nie je využiteľný zo strany obce. Predmetný pozemok majú oplotený a dlhodobo ho  využívajú.    

Vo Vyšnej Hutke  27.07.2022                                                  Mgr. Agáta Nosáľová

                                                                                                       starostka obce


  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár