•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ

 17.02.2023

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni                     dňa 24.02.2023 t. j. v piatok 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

PROGRAM :

 1.  Otvorenie zasadnutia 

 1.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 1. Voľba návrhovej komisie

 1. Schválenie programu rokovania

 5.) Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022

6.) Žiadosť o zámenu obecného pozemku KN-C par.č.5547/9 podľa GP č.1725/2022

       7.) Prerokovanie navýšenia rozpočtu ku projektu Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov

            V obci Vyšná Hutka

       8.) Žiadosť na CVĆ

       9.) Majetkové priznanie starostka obce

       

         10.) Rôzne

      

         11.) Záver

Mgr. Agáta Nosáľová

    starostka obce  

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár