•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka

 14.05.2015

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka obdobie 2015 – 2021

         Obecné  zastupiteľstvo obce Vyšná Hutka  

 1.   v y h l a s u j e

v súlade s § 18 a, ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 26.06.2015

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Hutka .

 1. u s t a n o v u j e

 1. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka  v zmysle § 18a, ods.3. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Hutka .
 2. náležitosti prihlášky:    

-  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia , trvalý pobyt, kontaktný údaj,

- údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou   

   príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

          -  profesijný životopis 

          -  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, alebo jeho úradne overenú

             fotokópiu,

          -  súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby   

             v obecnom zastupiteľstve podľa zákona NR SR 428/2002 Z.z. o ochrane  

             osobných údajov.

 1.  u r č u j e

 1. dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka 2 hod. týždenne.
 2. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 3. termín ukončenia podávania prihlášok dňa 12.06.2015 do 12.00 hod.
 4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Vyšná Hutka 165, 040 18  s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!

 1. v o l í

Komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Slávka Janočková

Člen:        Slavomír Janočko  

Člen:        Miroslav Nosáľ

Člen:        Vincent Szilágyi

Člen:       František Vojtko 

pre otváranie obálok s došlými prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka a posúdenie ich úplnosti a správnosti v súlade s týmto uznesením obecného zastupiteľstva obce Vyšná Hutka .  

 1. u k l a d á

predsedovi komisie vypracovať zápisnicu z otvárania obálok, ktorá musí obsahovať výrok o tom, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky a budú zaradení do výberového konania.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár