•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Vyšná Hutka

 14.05.2015

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Vyšná Hutka

Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor, ako príslušný správny orgán začal    v súlade s § 67b zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním (ďalej len „obnova”) v katastrálnom území Vyšný Hutka  z dôvodu, že katastrálny operát sa stal nespôsobilým na ďalšie používanie, pretože geometrické a polohové určenie nehnuteľností pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov  na presnosť alebo mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností.

V katastrálnom území (ďalej len „k. ú.”) Vyšná Hutka sú analógové (papierové) katastrálne mapy nevyhovujúcej presnosti a mierky. V intraviláne obce je to mapa z r. 1993 vyhotovená na podklade technickohospodárskej mapy z r. 1965 v mierke 1:2000.  V extraviláne obce je pôvodnou analógovou katastrálnou mapou mapa súvislého zobrazenia  v mierke 1:2880 vyhotovená v roku 1993 na podklade mapy z roku 1868. Dôvodom   na obnovu je aj posun na stykoch mapových listov a nesúlad medzi evidovaným a skutočným stavom nehnuteľností v teréne.


Cieľom obnovy je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií (napr. nová katastrálna mapa, údaje o spojení lomových bodov,...) a nového súboru popisných informácií (napr. údaje na liste vlastníctva,...) katastrálneho operátu. Zároveň sa tvorí mapa veľkej mierky, ako vektorová mapa v elekronickej podobe, ktorá sa po prevzatí do katastra stane katastrálnou mapou. Predmetom obnovy je časť katastrálneho operátu, v ktorej sa evidujú reálne nehnuteľnosti a práva k týmto nehnuteľnostiam. Do obvodu obnovy boli zahrnuté pozemky nachádzajúce sa v intraviláne obce s priľahlými pozemkami vyčlenenými    na výstavbu a niektorými pozemnými komunikáciami a pozemky nachádzajúce   sa v záhradkárskej lokalite.

Obnova sa bude vykonávať v piatich na seba nadväzujúcich etapách, ktorými sú:
1. prípravné konanie,

2. zisťovanie priebehu hraníc (ďalej len miestne prešetrovanie) a meračské práce,
3. vyhotovenie nového súboru popisných a geodetických informácií,

4. konanie o námietkach,

5. vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu.

Zásadnou časťou obnovy je etapa miestneho prešetrovania a merania, v rámci ktorej komisia zriadená správnym orgánom, ktorá je zložená zo zástupcov príslušných organizácií verejnej správy a vlastníkov nehnuteľností, patriacich do obvodu obnovy, prešetruje alebo overuje priamo v teréne údaje katastra za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov.

Etapa: miestne prešetrovanie a meranie, bude prebiehať v mesiacoch apríl až október 2015. Pri miestnom prešetrovaní komisia zisťuje priebeh hraníc: územných a správnych celkov, katastrálnych území, zastavaného územia obce, pozemkov vymedzených právami    k nehnuteľnostiam, ostatných pozemkov, ktoré sú predmetom katastra, chránených skutočností a ich ochranných pásiem, resp. trvalé označenie ich lomových bodov.

Komisia zisťuje a overuje údaje o stavbách, vlastníkoch a iných oprávnených osobách (meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa, rodné číslo, IČO, druh pozemku, spôsoby využívania pozemku a pod.) sídelných, nesídelných názvoch a ďalších skutočnostiach          a predmetoch mapovania. Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov, ktorým bude obec doručovať predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou s upozornením na ich povinnosti, pričom ich neprítomnosť nie je   na prekážku obnovy. Predvolané osoby by sa mali zúčastniť miestneho prešetrovania   vo vlastnom záujme. Nezúčastnení vlastníci sa vystavujú riziku, že hranice nehnuteľností, prípadne iné údaje potrebné na účely katastra nebudú zistené správne a prípadné ďalšie opravy a nové miestne prešetrovanie budú vykonávané v plnom rozsahu na ich náklady.

Zároveň je nevyhnutné, aby vlastníci a iné oprávnené osoby – držitelia, nájomníci, správcovia, najneskoršie do termínu konania miestneho prešetrovania, trvalo označili nesporné hranice pozemkov, ktoré majú vo vlastníctve, v držbe, nájme, alebo v správe. Povinnosti vlastníkov a iných oprávnených osôb vyplývajú z § 19 katastrálneho zákona, podľa ktorého sú títo povinní okrem iného zúčastniť sa na obnove alebo vyslať na konanie svojho zástupcu a trvalo označiť na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov.

V opačnom prípade ich môže na ich náklady dať označiť správny orgán.
Trvalým označením sa rozumie označenie hraničným znakom, ktorým môže byť kamenný medzník, znak z plastu, železobetónový medzník, betónový stĺp alebo železná rúrka vyplnená betónom a spojená so zemou betónom alebo na tvrdých podkladoch zapustený klinec alebo iný vhodný kovový predmet alebo vytesaný kríž na opracovanej ploche, rohy múrov, murovaných plotov a stavieb.


Ak pri miestnom prešetrovaní vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte a tieto sa až do rozhodnutia súdu vyznačia ako sporné. Pri zistení nesúladu skutočného stavu so stavom evidovaným v katastrálnom operáte, komisia vyzve vlastníka alebo inú oprávnenú osobu na predloženie príslušných rozhodnutí alebo iných listín na zápis zmenených údajov do katastra.


O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia na mieste zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia. Ak všetci dotknutí vlastníci pri miestnom prešetrovaní svojim podpisom potvrdili, že uznávajú hranicu podľa skutočnej držby ako vlastnícku, považuje sa táto hranica podľa katastrálneho zákona za hranicu vlastnícku.


 V tretej etape zhotoviteľ v súčinnosti so správnym orgánom na základe prešetrených    a nameraných údajov vypracuje nový súbor geodetických informácii a popisných informácií. Predbežný termín začatia tejto etapy obnovy je november 2015. Do 30 dní od vyhotovenia nového katastrálneho operátu ho správny orgán predloží na verejné nahliadnutie v obci. Čas konania zverejní obec obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a vyvesením vyhlášky) najmenej 15 dní pred začatím a zároveň upovedomí vlastníkov a iné oprávnené osoby    na možnosť podať námietky proti obnovenému katastrálnemu operátu do stanoveného termínu. Do obnoveného operátu bude umožnené vlastníkom alebo iným oprávneným osobám verejne nahliadnuť, najmenej po dobu 5 pracovných dní. Po skončení konania o námietkach, správny orgán vyhlási platnosť obnoveného katastrálneho operátu. Vyhlásením jeho platnosti  a prevzatím do katastra  sa doterajší katastrálny operát stane neplatným a do katastra sa zapíšu údaje z nového operátu.

 Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár