•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Obchodná verejná súťaž

 14.05.2015

Obec Vyšná Hutka  zastúpená starostkou Bc. Agátou  Nosáľovou

so sídlom Vyšná Hutka 165, Vyšná Hutka 040 18

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v obci Vyšná Hutka , k.ú. Vyšná Hutka  formou výberu za týchto podmienok:

 1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže – Predávajúci

Názov: Obec  Vyšná Hutka

Sídlo: Vyšná Hutka 165 , Košice  - okolie 040 18

Zastúpená: Bc. Agátou Nosáľovou , starostkou  obce

IČO: 00691291

DIČ: 2021261385

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predaj pozemku v k.ú. Vyšná Hutka, parcela č. KNC 248/6, druh: záhrady o výmere

396 m2 zapísaná na LV č. 382. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie pozemku v celosti.

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno a priezvisko: Bc. Agáta Nosáľová

Číslo telefónu: 055/6852305, 0907 942 955

e-mail: vysnahutka@gtsi.sk

 1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

Súťažný návrh, t.z. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí obsahovať najmä:

4.1.

 1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko starostu, označenie bankového spojenia.
 2. Identifikačné údaje účastníka súťaže (ďalej len „kupujúci“)
  1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail, údaje o zápise do obchodného registra
  2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail
  3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže
 2. Návrh kúpnej ceny za pozemok
 3. Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Originál kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 dní od zaplatenia kúpnej ceny.
 4. V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje.
 5. Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 6. Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku.

4.2.

 1. Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v prílohe súťažného návrhu kúpnej zmluvy v čl. II – Cena predmetu zmluvy týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať.
 2. Návrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.

 1. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky

5.1. Minimálna kúpna cena za pozemok je 13 900 €.

5.2. Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži nie starší ako 3 mesiace. Doklad musí byť predložený v origináli alebo úradne overenej fotokópii.

5.3. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť so súťažným návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia alebo úradne overenú fotokópiu, nie staršiu ako 3 mesiace.

5.4. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.

5.5. Účastníci sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči obci Vyšná Hutka .

5.6. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

5.7. Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

5.8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.

5.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obecného úradu Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, Košice – Krásna 040 18  zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž – neotvárať!“ v pracovných dňoch od 30.06.2015 do 15.07.2015 do 12.00 hod. alebo zaslaný v dňoch od 30.06.2015 do 15.07.2015 na adresu Obecného úradu Vyšná Hutka  s horeuvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

5.10. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa. 16.7.2015 Otváranie obálok je neverejné.

5.11. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Komisie na vyhodnocovanie cenových ponúk. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní od vyhodnotenia cenových ponúk komisiou odoslaný list s oznámením o tom, že je vybraným účastníkom súťaže.

5.12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli obce  Vyšná Hutka  a na internetovej stránke www.vysnahutka.sk.

5.13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov odošle vyhlasovateľ uchádzačom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

5.14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.

5.15. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.

5.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti výlučne len s víťazom súťaže.

5.17. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 15 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na úradnej tabuli obce Vyšná Hutka a na internetovej stránke www.vysnahutka.sk.

 1. Kritéria pre posudzovanie súťažných podkladov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna kúpna cena za pozemok je celkom 13 900 €.

Vo Vyšnej Hutke , dňa 30.06.2015

                                                                                              Bc. Agáta Nosáľová

 starostka obce

Príloha: vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

Predávajúci:

Názov:                                    Obec  Vyšná Hutka

Sídlo:                                      Vyšná Hutka 165 , Košice  - okolie 040 18

Zastúpená:                              Bc. Agátou Nosáľovou , starostkou  obce

IČO:                                       00691291

DIČ:                                       20212613850

Bankové spojenie:                  OTP Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:                              8983590/5200

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefónny kontakt:

E – mail:

I.

Predmet zmluvy

 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti  zapísanej na LV č. 382 ako parcela KNC č. 248/6, druh: záhrady o výmere 396 m2 k.ú. Vyšná Hutka .

  

II.

Cena predmetu zmluvy

 1. Predávajúci predáva predmet zmluvy uvedený v čl. I bod 1 kupujúcemu, a to pozemok parcela č. KNC 248/6 do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu ................... €, slovom: ........................ eur.
 2. Celkovú kúpnu cenu vo výške ................... € uhradí kupujúci predávajúcemu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na bankový účet predávajúceho.

III.

Stav nehnuteľnosti

 1. Predávajúci prehlasujú, že na nehnuteľnosti nie sú žiadne dlhy, vecné bremená, ani záložné práva, ktoré by obmedzovali výkon vlastníckeho práva. Kupujúci kupuje nehnuteľnosť v takom technickom stave, v akom sa nehnuteľnosť dnešného dňa nachádza a ktorý je mu dobre známy.

IV.

Správne poplatky

 1. Poplatky súvisiace s prevodom vrátane správnych poplatkov zaplatí kupujúci.

V .

Záverečné ustanovenia

 1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu pred podpisom prečítali, ktorá zodpovedá ich prejavu a vôli, bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, bez nátlaku, tiesne a iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
 2. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a svojich osobných údajov (uvedených v kúpnej zmluve) v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, jeden kupujúci a dva budú predložené v rámci predloženia návrhu na vklad na Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor. Na znak súhlasu ju zmluvné strany súčasne podpisujú.

         4 . Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť                     nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k       informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

Vyšná Hutka ,  dňa:

Predávajúci:                                                                           Kupujúci:

..............................................                                                 ..............................................

Obec Vyšná Hutka

Zastúpená Bc. Agáta Nosáľová, starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár