SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka

 23.01.2024

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni                     dňa 26.1.2024 t. j. v piatok o 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

 

PROGRAM :

 1.  Otvorenie zasadnutia 
 2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3.  Voľba návrhovej komisie
 4.  Schválenie programu rokovania
 5. Odsúhlasenie predaja pozemku p. Begala
 6. Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2023
 7. Kúpa pozemku
 8. Žiadosť na CVĆ
 9. Majetkové priznanie starostka obce
 10. Detský karneval
 11. Rôzne
 12. Záver 

Mgr. Agáta Nosáľová

    starostka obce  

 


Zoznam aktualít: