SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

 27.06.2023

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

                                   Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 29.06. 2023 t. j. vo štvrtok o 19:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

       PROGRAM :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu
 5. Žiadosť o schválenie prevádzkových hodín v prevádzke Pub u Števa
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 06/2023až 12/2023
 7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 8. Záverečný účet za rok 2022
 9. Výročná správa za rok 2022
 10. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej závierky a súladu výročnej správy a účtovnou závierkou za rok 2022
 11. Rozpočtové opatrenia 3/2023
 12. Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly NKU
 13. Rôzne

      14. Záver

                                                           

                                                                                                

Mgr. Agáta Nosáľová

     starostka obce  Zoznam aktualít: