SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
:

Pozvánka na zasadnutie OZ

 17.02.2023

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

 

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni                     dňa 24.02.2023 t. j. v piatok 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

 

 

PROGRAM :

  1.  Otvorenie zasadnutia 

 

  1.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 

  1. Voľba návrhovej komisie

 

  1. Schválenie programu rokovania

 

 5.) Správa  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2022

 

6.) Žiadosť o zámenu obecného pozemku KN-C par.č.5547/9 podľa GP č.1725/2022

 

       7.) Prerokovanie navýšenia rozpočtu ku projektu Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov

            V obci Vyšná Hutka

 

       8.) Žiadosť na CVĆ

 

       9.) Majetkové priznanie starostka obce

       

         10.) Rôzne

      

         11.) Záver

 

 

Mgr. Agáta Nosáľová

    starostka obce  


Zoznam aktualít: