SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

 06.11.2023

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

                                   Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 8.11. 2023 t. j. v stredu o 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

       PROGRAM :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie programu
  5. Prerokovanie žiadosti JUDr. Ivety Kohanovej
  6. Prerokovanie žiadosti pána Jaroslava Begalu
  7. Rôzne         
  8. Diskusia
  9. Záver                                                 

                                                                                              

Mgr. Agáta Nosáľová

     starostka obce  

 


Zoznam aktualít: